IKEA OF NIET? De volgende stap is gezet.

07/09/2017 - 22:10

Het IKEA-dossier is de voorbije week weer in het nieuws geweest, want er is een volgende stap gezet. Belangrijkste conclusie: er is rekening gehouden met onze kritische opmerkingen. En in de plaats van 2 zijn er nu 4 mogelijke locaties.

IKEA OF NIET? De volgende stap is gezet.IKEA OF NIET? De volgende stap is gezet.IKEA OF NIET? De volgende stap is gezet.IKEA OF NIET? De volgende stap is gezet.IKEA OF NIET? De volgende stap is gezet.

KRITISCH

Een komst van IKEA naar Ter Biest KAN positief zijn voor onze regio. CD&V Wevelgem is dus niet principieel tégen. Wel willen we dat elk aspect van zo’n ingrijpende verandering vooraf wordt bestudeerd, zodat we ook de garantie hebben dat de komst van een IKEA (mocht het zover komen) positief ZAL zijn voor onze regio.

Dus stellen we ons kritisch op omtrent dit dossier in de regio en zeker over de mogelijke locatie in Wevelgem. We zijn vooral bezorgd om de impact op de mobiliteit, op de mensen en de natuur in de omgeving van Ter Biest, en op andere ontwikkelingen op ons grondgebied.

☛ Jan Seynhaeve volgt dit dossier niet alleen als burgemeester strikt op, ook binnen onze partij is hij het die zich met de bevoegde schepenen van economie en mobiliteit (Marie De Clerck), ruimtelijke ordening (Mathieu Desmet), landbouw (Bernard Galle) en milieu (Stijn Tant) in deze materie verdiept.

Hij vat de stand van zaken even voor je samen.

Lees je het liever zelf, dan vind je hieronder een helder overzicht van hoever het dossier nu staat.

HET IKEA-DOSSIER VAN FEBRUARI TOT NU

In februari 2017 liet de Vlaamse Overheid in een ‘richtlijnennota’ weten dat IKEA behalve de site Ter Biest ook nog alternatieve locaties moest onderzoeken, in het bijzonder voor wat betreft het aspect mobiliteit.

Na dat alternatievenonderzoek, waarbij via het principe van de ‘trechtering’ verschillende criteria worden afgetoetst, bleven er volgens de studie uiteindelijk twee redelijke locaties over: Ter Biest Wevelgem en Ring Shopping Center in Kuurne/Kortrijk.

WEVELGEM GEEFT KRITIEK

Als antwoord op dat onderzoek heeft ons gemeentebestuur op 19 juli vier essentiële punten van kritiek geformuleerd. Het hele document vind je terug op www.wevelgem.be/ikea, of je kunt het ook hieronder downloaden.

We vatten het even voor je samen:

  • Voor het criterium ‘openbaar vervoer’ scoorde de site Ter Biest matig, maar voldoende. IKEA haalt als troef aan dat in de buurt mogelijk ooit een extra treinstation zou kunnen komen dat gericht is op de luchthaven. Dat argument vindt CD&V onvoldoende en dat hebben we ook duidelijk aangegeven.
  • Het ontsluitingsconcept (verkeersafwikkeling) van een Ikea in Ter Biest overtuigt ons niet. Er worden geen garanties geboden omtrent een vlotte doorstroming of vlotte verbinding tussen Gullegem en Wevelgem. Er is op heden ook geen aanpak omtrent het vermijden van bijkomend verkeer in de centra.
  • Het is onduidelijk of er rekening wordt gehouden met de andere toekomstige gemeentelijke ontwikkelingen op het grondgebied van Wevelgem zoals het gebied Kleine Molen en het koppelingsgebied.
  • Er is onvoldoende aandacht besteed aan een degelijke planning om alle noodzakelijke realisaties voor de inplanting van een IKEA op een verantwoorde manier te kunnen garanderen. De verschillende mogelijke locaties moeten op dit vlak ook vergeleken worden met de tijdshorizon die de hoger overheid opstelt in dossiers als de werken in verband met de ring rond Kortrijk.

VLAANDEREN NEEMT KRITIEK ERNSTIG

Die kritiek is door de Dienst MER van de Vlaamse Overheid ernstig genomen. Het onmiddellijke gevolg is dat het aantal mogelijke locaties dat moet worden onderzocht, alvast is uitgebreid van 2 naar 4.

Naast Ter Biest en Ring Shopping (Kortrijk/Kuurne) gaat het ook nog om Hoog Kortrijk en Evolis (Kortrijk).

Deze vier alternatieven moeten nu in het kader van een MER (Milieueffectenrapport) onderzocht worden op alle milieueffecten. De verschillende locaties moeten getoetst worden aan diverse criteria als ‘potentie tot voldoende openbaar vervoer’, ‘ruimte voor passende ontsluiting naar het hogere wegennet’ en ‘grootte en vorm van de beschikbare locatie in functie van de realisatie van het programma’.

Factoren die daarbij een rol spelen zijn mobiliteit (25.000 auto’s per week), nabuurschap (de impact op mens, dier en natuur), …

Het rapport van de Dienst MER waarin rekening wordt gehouden met deze punten van kritiek, kun je in de pdf onder aan deze blog integraal inkijken.

VAN MER NAAR RUP

De MER-studie is een objectieve studie met meetbare parameters. Het resultaat zal door de Dienst MER worden geïnterpreteerd en geëvalueerd, en pas daarna kan voor een bepaalde voorkeurslocatie een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) met als doel een bestemmingswijziging aangevat worden.

IKEA VERKIEST TER BIEST

IKEA maakt er geen geheim van dat het de voorkeur geeft aan de site Ter Biest. Nu zal wel nog moeten blijken uit het komende studiewerk dat de effecten op mens en omgeving in Wevelgem niet (significant) groter zijn dan op de andere locaties, en dat ze vooral ook volledig binnen de norm vallen.

Alleen als dat gebeurt, zal Vlaanderen overwegen een RUP voor bestemmingswijziging op te stellen. Er zijn dus nog een aantal stappen te zetten. En wij gaan die van nabij blijven volgen. We blijven toezien op de wettelijke regels en op de objectiviteit van de teksten.

☛ "Als partij en als gemeentebestuur hebben we geen beslissende stem in dit dossier, maar er wordt op Vlaams niveau wél naar onze objectieve kritiek geluisterd. Net zoals wij op lokaal niveau graag luisteren naar onze inwoners, en naar inspraakgroepen en andere besturen. Deze rol zullen we blijven spelen." (Jan Seynhaeve - burgemeester)