EEN HUIS KOPEN, HUREN, BOUWEN OF VERBOUWEN IN #8560?

De gemeente helpt je met tips, advies en premies.

WONEN IN WEVELGEM: SAMEN MEER DOEN MET MINDER RUIMTE.

23/04/2018 - 12:23

Wevelgem heeft een woonplan voor de toekomst klaar. We gaan samen meer doen met minder ruimte. En we hebben drie tools opgesteld die je de weg wijzen als je wilt bouwen, verbouwen, kopen of huren in Wevelgem, Gullegem of Moorsele.

WONEN IN WEVELGEM: SAMEN MEER DOEN MET MINDER RUIMTE.WONEN IN WEVELGEM: SAMEN MEER DOEN MET MINDER RUIMTE.WONEN IN WEVELGEM: SAMEN MEER DOEN MET MINDER RUIMTE.WONEN IN WEVELGEM: SAMEN MEER DOEN MET MINDER RUIMTE.

WONEN IN WEVELGEM 3.0

Het gemeentebestuur van Wevelgem pakt uit met een uniek pallet aan stedenbouwkundige instrumenten. Een globale stedenbouwkundige verordening voor groot-Wevelgem, een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de bebouwde kern van elk van de drie deelgemeentes, én tot slot een wegwijzer voor kwaliteitsvolle woonprojecten. De drie instrumenten samen bevatten de regels. Met dit uniek pallet, wil Wevelgem in de toekomst méér doen met minder ruimte. Door samen slim te verdichten kunnen we extra woningen bouwen én de resterende open ruimte vrijwaren.

Wevelgem, open en stedelijk

Na de 2de Wereldoorlog begon een periode van ongebreidelde groei, gekenmerkt door een forse ruimteconsumptie. In 1962 werd de vergunning verplicht, onder het motto ‘zowel vanuit economisch, sociaal en esthetisch standpunt met het doel ’s lands natuurschoon ongeschonden te bewaren.’ Gewestplannen en Bijzondere Plannen van Aanleg volgden. Vaak met als gevolg dat de wetgeving alsmaar moeilijker hanteerbaar werd… In 2006 keurde Wevelgem het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan goed. Met een degelijke ruimtelijke visie als basis voor de toekomst. De ambitie: het maximaal open houden van de resterende open ruimte, ten behoeve van landbouw, natuur en recreatie. Daarnaast dient ook de nodige ruimte om te wonen en te werken zorgvuldig te worden voorzien.

Ruimteneutraliteit

Om de gezinsverdunning op te vangen blijft de nood bestaan aan het bouwen van extra woningen. Daarbij kiest Wevelgem volop voor inbreiding. ‘Verdichten in de centra’ is de basislijn in de gemeentelijke woonprogrammatie. De resterende woongebieden moeten we zorgvuldig aansnijden. Parallel is het belangrijk de grote grondreserves van de sociale huisvestingsmaatschappij De Vlashaard aan het kritische oog van het Team van de Vlaamse Bouwmeester te onderwerpen. Niet alles mag worden volgebouwd…

Kwaliteit op kop

Het gemeentebestuur wil de bouwers en de architecten prikkelen en voor hun verantwoordelijkheid stellen. De beleidsprincipes van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zijn verankerd in:

- de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening, bijvoorbeeld 45 m² extra groen per nieuwe woning, een verplichte parkeernota bij grote projecten… (zie bijlage onder aan deze blog)

- in de eenvoudig en flexibele voorschriften van de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), bijvoorbeeld de bouwhoogte en de bouwdiepte;

- én in een wegwijzer voor kwaliteitsvolle woonprojecten: groen, mobiliteit, water, duurzaamheid… (zie bijlage onder aan deze blog)

Eenvoud siert

Dankzij de gemeentelijke stedenbouwkundige ontvoogding beslist de gemeente autonomer over vergunningsaanvragen. Het bouwproject moet niet langer worden voorgelegd ‘aan de administratie in Brugge’… Door het overnemen van de vrijstellingen van de Vlaamse regering, dient voor heel wat eenvoudige ingrepen geen vergunning te worden aangevraagd, of volstaat een eenvoudige melding. En, door alle Bijzondere Plannen van Aanleg te vervangen door vlot leesbare Ruimtelijke Uitvoeringsplannen kiest Wevelgem resoluut voor administratieve vereenvoudiging en vlotte vergunningen.

Stedenbouw 3.0 – vooroverleg tussen alle partijen

Dankzij een degelijk vooroverleg tussen bouwheer, architect en de gemeentelijke stedenbouwkundige dienst, willen we snel komen tot een degelijk plan. De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening is de kwaliteitskamer voor grote projecten. De politieke organen - het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad - garanderen tijdige beslissingen, al dan niet na het organiseren van een openbaar onderzoek.

De Woonmarkt - 21/04

Om alle inwoners een mooi overzicht te bieden van de bouwprojecten en -plannen organiseerde de gemeente op 21 april voor de vierde keer een Woonmarkt. Je kreeg er ook uitleg over premies, over renoveren en isoleren, en de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck wierp een blik op de toekomst van wonen in Vlaanderen, en bij uitbreiding in #8560.

Meer doen met minder ruimte

Vanuit een goed onderbouwde visie én in nauw overleg met alle betrokkenen, willen we vlot komen tot een gunstig resultaat. Zo gaan het voorzien van extra kwalitatieve woningen én het vrijwaren van de resterende open ruimte hand in hand. Samen meer doen met minder ruimte is de ambitie!

Mathieu Desmet

schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening, stedenbouw en woonbeleid