IKEA - Ter Biest : een tussenstand van zaken

18/02/2017 - 16:23

Komt IKEA nu naar Wevelgem? Die vraag is nog lang niet beantwoord. Maar we zijn intussen wel een stap verder.

IKEA op Ter Biest: hoever staan we nu?

 • IKEA heeft een plan-MER geformuleerd. Met een plan-MER worden de parameters uitgezet voor de uiteindelijke MER-studie. In het plan-MER stelde IKEA een aantal oplossingen voor heikele punten voor, en gaf suggesties voor nog verder te onderzoeken punten. (MER = Milieu-effectenrapport)
 • Tijdens het openbaar onderzoek kregen burgers en gemeente inspraak in dat plan-MER.
 • Alle opmerkingen zijn daarna gebundeld en geëvalueerd.
 • Een aantal opmerkingen zijn nu weerhouden, andere niet.
 • Er ligt momenteel een richtlijnennota voor de opmaak van het MER op tafel.
 • Belangrijkste conclusie: IKEA moet nu eerst alternatieve locaties onderzoeken.

Welke stappen volgen nog?

 • IKEA onderzoekt alternatieven in de regio (voorjaar 2017).
 • Het alternatievenonderzoek wordt voorgelegd aan adviesinstanties (gemeente/provincie/Vlaanderen).
 • De Dienst-MER maakt aanvullende bijzondere richtlijnen op.
 • De ontwerptekst plan-MER wordt ter goedkeuring voorgelegd (streefdatum augustus 2017).
 • De MER-studie gaat van start.
 • Afhankelijk van de resultaten wordt een GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) opgesteld.

Welke opmerkingen zijn weerhouden, welke niet?

Als partij hebben wij een aantal fundamentele kwesties aangekaart. De Vlaamse overheid neemt een aantal van die opmerkingen ter harte en vraagt bijkomend onderzoek. Er moet onder meer worden bekeken of IKEA eventueel ook op andere sites in de regio kan worden ingeplant, zoals de site Evolis in Kortrijk, of het Ring Shopping Center in Heule/Kuurne.

Een aantal andere opmerkingen zijn niet weerhouden in deze fase omdat ze niet thuishoren in een plan-MER. Bijvoorbeeld de vraag naar een kostenbatenanalyse of bijkomend economisch onderzoek. Dat komt later aan bod bij de opmaak van het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan). Ook de vraag enkel de inplanting van een IKEA-woonwarenhuis te onderzoeken, zonder complementair programma, wordt niet weerhouden omdat beide onlosmakelijk deel uitmaken van het te onderzoeken programma.

Een van onze grootste bezorgdheden, is de mobiliteitskwestie. Die zal sowieso deel uitmaken van de MER-studie zelf.

Welke stappen zet CD&V Wevelgem nu in het IKEA-dossier?

We blijven het dossier met dezelfde waakzaamheid opvolgen. We gaan erop toezien dat alle wettelijke bepalingen gevolgd worden, maar we zijn niet doof voor de soms kritische opmerkingen en gaan het debat niet uit de weg. We zaten al meermaals samen met de verschillende inspraakgroepen. En dat willen we blijven doen. We houden daarbij altijd het algemeen belang van Wevelgem voorop, en we pleiten voor een verdere constructieve dialoog.

Hoelang duurt het nog voor we weten of er een IKEA op Ter Biest komt?

Burgemeester Jan Seynhaeve: "Dat is nog niet voor meteen. Zoals we hierboven meegaven, moeten er nog veel aspecten beter bestudeerd en onderbouwd worden voor de volgende stap met de effectieve MER-studie kan worden gezet. Er is nu beslist dat IKEA eerst het alternatievenonderzoek opnieuw moet uitwerken, met inbegrip van zones in Kortrijk. Pas daarna kunnen alle als redelijk beschouwde alternatieven én het gebied Ter Biest effectief onderzocht en beoordeeld worden op de milieueffecten. We vermoeden dat deze ‘tussenstap’ minstens een half jaar zal duren en dat dus pas in het najaar van 2017 de MER-studie zelf zal kunnen opstarten. Wij volgen het in elk geval van heel nabij op."

Download hieronder de volledige richtlijnennota waar IKEA nu mee aan de slag moet.